Соціальна відповідальність

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

УДП «УКРХІМТРАНСАМІАК»

З метою організації оперативно-методичного управління охороною праці, здійснення виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці, аналізу виконання комплексних показників з профілактичної роботи щодо забезпечення належних умов праці на кожному робочому місці, контролю виконання приписів державних органів, до компетенції яких віднесені ці питання,  в УДП «Укрхімтрансаміак» створена служба охорони праці відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 року за № 1526/10125.

До складу Служби охорони праці входять спеціалісти, які мають вищу освіту зі спеціальності інженер-технолог, інженер-енергетик або інженер-механік хімічних виробництв і виробничий стаж роботи не менше трьох років та пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Структура Служби охорони праці УДП «Укрхімтрансаміак» складається з департаменту з питань охорони праці, надзвичайних ситуацій та служб охорони праці Придніпровського і Миколаївського управлінь.

Робота Служби охорони праці здійснюється відповідно до Положення про Службу охорони праці, затвердженим наказом по УДП «Укрхімтрансаміак» від 20.12.2014 р. № 176, що розроблене у встановленому порядку відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 р.

Основною функцією Служби охорони праці УДП «Укрхімтрансаміак» є розробка та впровадження системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника, а також забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

З метою створення на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі належних умов праці, що відповідають вимогам відповідних нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання працівниками вимог чинного законодавства з питань охорони праці в УДП «Укрхімтрансаміак» затверджена та введена в дію наказом підприємства від 25.03.2010 №45 Система управління охороною праці (СУОП).

Основним принципом Системи управління охороною праці на підприємстві є пріоритет життя і здоров‘я працюючих відносно до результатів виробничої діяльності підприємства, повна відповідальність керівника підприємства, керівників структурних підрозділів за створення безпечних і здорових умов праці на кожному робочому місці. Забезпечення безпеки праці персоналу та дотримання вимог нормативно-правових актів — обов‘язок кожного працівника.

Головним завданням Системи управління охороною праці є здійснення постійного управління виробництвом шляхом проведення контролю над дотриманням законодавчих і нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової і техногенної безпеки, проведення профілактичної роботи з охорони праці з урахуванням усіх факторів, що впливають на їх стан, та орієнтована на проведення запобіжних дій, що унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій, а у випадку їх виникнення – спрямована на своєчасне реагування і усунення їх наслідків.

Контроль є однією з найважливіших функцій СУОП, що дозволяє отримувати оперативну і достовірну інформацію про стан охорони праці як на кожному робочому місці, так і на прилеглій території, аналізувати показники виконання заходів з охорони праці за результатами проведеної профілактичної роботи, оцінювати підсумки цієї роботи, розробляти заходи щодо поліпшення умов праці на майбутнє.

Відповідно до цілей і задач СУОП, система контролю передбачає реалізацію і раціональне сполучення таких, найбільш прийнятних для Підприємства видів контролю:

 • попереджувальний контроль;
 • особистий контроль (самоконтроль) на робочому місці;
 • оперативний контроль на рівні безпосередніх керівників робіт;
 • контроль на рівні керівництва функціональних служб управлінь;
 • контроль на рівні керівництва структурних підрозділів (управлінь);
 • цільові перевірки;
 • комплексні обстеження.

Загальне методичне керівництво і координацію діяльності структурних підрозділів Підприємства, їхніх служб і лінійних дільниць по реалізації системи контролю за станом охорони праці на Підприємстві здійснює служба охорони праці, яка щорічно, виходячи з фактичного стану охорони праці у підрозділах і службах, установлює терміни і періодичність проведення окремих видів контролю, складає разом зі службами графіки комплексних обстежень і цільових перевірок, узагальнює і систематизує по структурним підрозділам, в цілому по Підприємству результати усіх видів контролю.

Основним напрямком Системи управління охороною праці є комплексне інженерно-технічне забезпечення, що передбачає формування та реалізацію єдиної технічної політики щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної експлуатації магістрального аміакопроводу та роботи підприємства в цілому, створення на ньому умов праці, які відповідають законодавчим,  нормативно-правовим актам, правилам і стандартам.

З метою забезпечення надійної і безпечної експлуатації аміакопроводу, недопущення зниження рівня його безпеки та збереження його  працездатного ресурсу, отримання дозволу на його подальшу експлуатацію та виконання умов подальшої експлуатації обладнання підвищеної небезпеки на період 2015-2020 роки, в УДП  «Укрхімтрансаміак» розроблена Концепція розвитку підприємства та визначення стратегічних напрямків щодо забезпечення безпечної експлуатації магістрального аміакопроводу до 2020 року, яка узгоджена  центральним апаратом Держгірпромнагляду України (лист від 20.11.2011 №8409/0/6.2-6/).

Основним завданням Концепції є визначення шляхів і пріоритетів удосконалення технічної політики підприємства щодо забезпечення високого рівня експлуатаційної надійності лінійної частини магістрального аміакопроводу, зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій до мінімально можливих та створення належних умов для оперативного реагування  на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення з використанням новітніх технологій та сучасного обладнання.

ЗВІТ про господарську діяльність та виконання заходів з охорони праці у першому півріччі 2016 року

УДП «Укрхімтрансаміак» здійснює господарську діяльність за кодом по КВЕД 49.50 – трубопровідний транспорт, цей клас включає транспортування магістральним трубопроводом газу, рідин, води та інших вантажів з урахуванням насосних станцій.

Відповідно до пункту 24 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» УДП “Укрхімтрансаміак” має Ліцензію від 02.08.2011 серія АГ №587711 на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, яка видана головною Державною інспекцією на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв’язку України на необмежений строк дії, згідно якої підприємству дозволено здійснювати внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

УДП ”Укрхімтрансаміак” має дозволи на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки, які видані уповноваженими територіальними органами Держгірпромнагляду України відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107, а саме:

1.     Дозвіл від 29.04.2015 №1167.15.32 на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, виданий територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві, з терміном дії на 5 років, до 28.04. 2020.

2.     Дозвіл  від 23.03.2015  № 819.15.32 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві, з терміном дії на 5 років, до 22.03.2020.

3.     Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 16.03.2015 №185.15.30 на застосування аміаку та продуктів розділення повітря (азоту), з терміном дії на 5 років, до 15.03. 2020.

4.     Роботи на висоті виконуються на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, яка розроблена відповідно до додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107, та зареєстрована в територіальних управліннях Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, через територію яких пролягає аміакопровід, а саме: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Донецької і Одеської областей.

У першому півріччі 2016 року профілактична робота з охорони праці проводилася у відповідності до затвердженого плану робіт на цей період та вимог Системи управління охороною праці в Українському державному підприємстві «Укрхімтрансаміак», затвердженою наказом підприємства  від 25.03.2010р. № 45.

Протягом І півріччя 2016 року фахівцями УДП «Укрхімтрансаміак» згідно графіку комплексних перевірок стану охорони праці проведено комплексне обстеження стану охорони праці, промислової та техногенної безпеки в Придніпровському та Миколаївському управліннях. За результатами перевірок розроблені заходи щодо усунення виявлених порушень, призначені відповідальні особи та встановлені терміни їх виконання. Станом на 01.07.2016 заплановані заходи виконані в установлені терміни.

Крім комплексних обстежень, фахівцями управлінь проводилися цільові перевірки стану охорони праці на об‘єктах аміакопроводу відповідно до затверджених графіків. За результатами перевірок складені акти із зазначенням виявлених порушень, які надані керівникам відповідальних за стан охорони праці та дотримання підлеглим персоналом вимог нормативно-правових актів з питань промислової, пожежної та техногенної безпеки. Контроль за виконанням заходів щодо усунення виявлених порушень здійснювали працівники служби охорони праці.

Планування та фінансування витрат на охорону праці у 1-му півріччі 2016 році в УДП «Укрхімтрансаміак» відповідають вимогам статті 19 Закону України «Про охорону праці» та Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 року № 994 із змінами і доповненнями, а витрати на забезпечення техногенної та екологічної безпеки підприємства здійснюються відповідно до вимог Законів України «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів з цих питань.

Протягом першого півріччя поточного року фінансування заходів в сфері охорону праці в першу чергу здійснювалося за такими напрямами:

 • забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального захисту;
 • визначення стану здоров‘я працівників шляхом проведення періодичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 року за №846/14113;
 • забезпечення робочих місць медичними аптечками, їх поповненнями необхідними медичними препаратами;
 • підвищення рівня знань з промислової безпеки шляхом проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці і промислової безпеки працівникам, зайнятим виконанням робіт підвищеної небезпеки відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року №15, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 року за №231/10511;
 • повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об‘єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок через засоби масових інформацій відповідно до статті 17 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об‘єктів магістральних трубопроводів», Порядку повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об‘єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року №268 та Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 16 листопада 2002 року №1747;
 • інші заходи, що спрямовані на забезпечення життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності на підприємстві.

У першому півріччі 2016 року професійних захворювань, нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підприємстві не було.

Попередня сторінка: Стратегія Наступна сторінка: Охорона природи